Biuro Rachunkowe

CENNIK  USŁUG  BIURA  RACHUNKOWEGO  obowiązujący od 1.02.2020 roku  (wyciąg z umowy)

Za należyte wykonanie usługi Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy wynagrodzenie obliczone w cenach netto (za miesięczne, kwartalne lub inne okresy obrachunkowe)  według następujących kryteriów:

1. Wprowadzenie do systemu informatycznego danych z dokumentów źródłowych (PAKIET KSIĘGOWANIE):

 • 4,00 zł  -  od dokumentu wprowadzonego „ręcznie” (stawka ta obowiązuje od 1.01.2020 roku),
 • 5,00 zł  -  od dokumentu wprowadzonego „ręcznie” (stawka ta obowiązuje od 1.01.2021 roku),
 • 3,00 zł  -  od dokumentu wprowadzonego do systemu w drodze transmisji elektronicznej i podlegającego obowiązkowemu sprawdzeniu (np. koszty/zakupy),
 • 1,00 zł  -  od dokumentu wprowadzonego do systemu w drodze transmisji elektronicznej i podlegającego sprawdzeniu tylko jako zbiorcza suma zapisów wszystkich dokumentów łącznie (np. dokumenty sprzedaż, raport okresowy z kasy fiskalnej), -  bez względu na ilość ewidencji w których dokonywany jest zapis jednego dokumentu.

2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów / Ewidencja Przychodów (PAKIET  PIT):

 • od 100,00 zł  -  pakiet miesięczny obejmujący np: comiesięczny wydruk ewidencji i zestawień, podsumowanie miesięczne i podsumowanie roczne, wprowadzenie danych o remanencie, ustalenie podstawy opodatkowania, ustalenie kwoty podatku, rozliczenie właściciela z ZUS, roczna informacja do ZUS, podpis elektroniczny, licencja na oprogramowanie, archiwizacja danych elektronicznych na okres do 5 lat,
 • od 00,00 zł  -  (bezpłatnie) księgowanie do 5 dokumentów dla Podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT (czyli w cenie pakietu miesięcznego księgowanie za 20 zł),
 • od 50,00 zł  -  dodatkowo miesięcznie za każdą następną osobę  (wspólnika spółki osobowej).

3. Ewidencje podatku VAT -  JPK-VAT  (PAKIET  VAT):

 • od 150,00 zł  -  pakiet miesięczny obejmujący np: comiesięczny wydruk ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupów, podsumowanie miesięczne, ustalenie podstawy opodatkowania, ustalenie kwoty podatku, przygotowanie i wysyłka JPK-VAT, przygotowanie i wysyłka deklaracji, podpis elektroniczny, korekty z winy Biura, archiwizacja danych elektronicznych na okres do 5 lat. (obecnie było: 20 zł wydruk, 10 zł podsumowanie, 20 zł JPK, 50 zł jedna deklaracja, 30 zł podpis elektroniczny)
 • od 400,00 zł  -  pakiet kwartalny obejmujący wszystkie usługi  j. w.  w pakiecie miesięcznym;
 • od 60,00 zł  -  informacja podsumowującą VAT-UE wraz z jej wysyłką drogą elektroniczną.

4. Środki trwałe:

 • od 20,00 zł  -  pakiet obejmujący np:  wydruk ewidencji, wprowadzenie danych o nabytych lub likwidowanych środkach trwałych, sporządzenie miesięcznej noty dotyczącej umorzenia środków trwałych, rozliczenie ulg, licencja na oprogramowanie, archiwizacja danych do 5 lat.

5. Noty / Faktury / Delegacje:

 • 10,00 zł  -  sporządzenie dowolnej podstawowej noty księgowej (np. podsumowania sprzedaży, różnice kursowe, nabycie/likwidacja środka trwałego),
 • 20,00 zł  -  sporządzenie faktury (np. wewnętrznej, WNT), weryfikacja i szczegółowe rozliczenie jednej delegacji sporządzonej przez Podatnika,
 • 30,00 zł  -  sporządzenie i rozliczenie delegacji (naniesienie danych do systemu lub na druku według otrzymanych informacji o trasie przejazdu od Podatnika) lub inne nietypowe noty.

6. Rozliczenie personelu:

 • od 40,00 zł  -  (miesięcznie za osobę)  pakiet obejmujący np: sporządzenie listy płac, wydruk listy płac, obliczenie wynagrodzenia za czas choroby i inne nieobecności lub wystawienie zaświadczenia dla ZUS, obliczenie potrąceń (na rzecz budżetu i organów egzekucyjnych), sporządzenie miesięcznych i rocznych dokumentów rozliczeniowych dla ZUS oraz dla US  (PIT-11 i PIT-4R), prowadzenie kartoteki wynagrodzeń, ustalenie podstawy opodatkowania PIT, ustalenie podstawy i kwoty składek dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządzenie i przesłanie miesięcznych deklaracji, podpis elektroniczny US i ZUS, archiwizacja danych elektronicznych na okres do 5 lat, licencja na oprogramowanie;
 • 10,00 zł  -  prowadzenie ewidencji czasu pracy dla jednej osoby na podstawie danych otrzymanych od pracodawcy (niestandardowy czas pracy – ewidencja szczegółowa czasu pracy),
 • od 250,00 zł  -  rozliczenie z PFRON (np. deklaracja, jej przesłanie, podpis elektroniczny),
 • od 20,00 zł  -  sporządzenie jednego dokumentu do akt osobowych pracownika (np. umowa, zaświadczenie, skierowanie, wypowiedzenie, rachunek do umowy zlecenia),
 • od 50,00 zł  -  sporządzenie świadectwa pracy na podstawie danych z systemu.

7. Inne:

 • od 100,00 zł   -  zeznanie roczne,
 • od 100,00 zł  -  dodatkowo wykonane czynności  (np. jedna strona dokumentu do 2000 znaków, jedna godzina pracy, czynny osobisty udział w kontroli)  na podstawie odrębnych zleceń,
 • od 50,00 zł  -  za jedną stronę dokumentu  np: deklaracji, zgłoszenia, wygłoszenia, aktualizacji,
 • od 100,00 zł  -  przygotowanie i wysyłka JPK w trakcie kontroli podatkowej (czyli innego niż JPK-VAT),
 • od 50,00 zł  -  miesięcznie za utrzymywanie gotowości do świadczenia usług w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez podatnika VAT  (wówczas pakiet VAT nie jest naliczany)  i składania informacji.

8. Podstawowa obsługa prawna i doradztwo podatkowe:

od 00,00 zł  -  miesięcznie:  w cenie usług c j.w.  do kwoty łącznej  100,00 zł. ale ostatecznie nie mniej za miesiąc kalendarzowy (wynagrodzenie minimalne) niż:
 • 1/   za prowadzenie PKPiR lub ewidencji przychodów (tylko rozliczenie PIT)                  100,00 zł,
 • 2/   za prowadzenie ewidencji i rozliczeń dotyczących tylko podatku VAT                      150,00 zł.

- w cenach netto plus podatek VAT według obowiązującej ustawowo stawki   (aktualnie  23 %).

W ostatecznej cenie usługi zawarte są także (bezpłatnie) świadczenia dodatkowe, uzgodnione przez strony tej umowy odrębnie na piśmie (zlecenia stałe) lub ustnie (zlecenia doraźne), jeżeli należność za usługi Biura Rachunkowego regulowana jest zawsze w/w terminie.

Kancelaria RP

Rodzaj usługi Cena
Ustna porada prawna bez badania treści dokumentów od 30zł
Ustna porada prawna połączona z zapoznaniem się z treścią dokumentów od 50zł
Jedna godzina dyżuru w siedzibie przedsiębiorcy (klienta) od 100zł
Jedna strona umowy od 50zł
Jedna strona opinii prawnej od 100zł
Sporzadzenie pozwu w postepowaniu upominawczym od 200zł
Sporządzenie wniosku ezgekucyjnego od 100zł

- podane ceny są cenami w kwocie netto (bez podatku VAT)